سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای اشتراک مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

خواهشمند است جهت اشتراک مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار نکات ذیل را رعایت فرمایید:

1-     فرم اشتراک را بطور کامل و خوانا تکمیل نموده و کد پستی ده رقمی و تلفن تماس را حتماً قید نمایید.

2-   مبلغ اشتراک را به حساب جاری شماره 0106989257002 بانک ملی شعبه علوم و تحقیقات کد 1017 به نام (صاحب حساب) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران واریز نموده و اصل فیش را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی زیر ارسال نمایید:

تهران، میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کد پستی: 1477893855 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار یا تهران صندوق پستی 755- 14155.

3-     هیچگونه هزینه پستی جهت اشتراک مجله دریافت نخواهد شد.

4-     حق اشتراک جهت چهار شماره از مجله در سال مبلغ 120000 (صدوبیست هزار) ریال می‌باشد.

5-     کپی فیش بانکی را تا زمان اولین شماره اشتراک مجله نزد خود نگاه دارید.

........................................................................................................................................................%

به پیوست فیش بانکی شماره .................. به مبلغ ......................... ریال بابت حق اشتراک یکساله مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار از شماره ......... تا ............ ارسال می‌شود.

خواهشمند است تعداد ................ نسخه از مجله را به آدرس و مشخصات ذیل ارسال نمایید:

شخصیت حقیقی:

نام و نام خانوادگی: ................................................ شغل: ....................... تحصیلات: .......................

تلفن ثابت (با ذکر کد شهر): ......................................... تلفن همراه: .................................................

نشانی: ................................................................................................................................................

کد پستی 10 رقمی: .................................

شخصیت حقوقی:

عنوان اداره/سازمان: ............................................ نماینده دریافت مجله: ....................: .......................

تلفن ثابت (با ذکر کد شهر): ......................................... تلفن همراه: .................................................

نشانی: ................................................................................................................................................

کد پستی 10 رقمی: .................................