اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی تقوی

اقتصاد استاد تمام

taghavi2009yahoo.com

سردبیر

دکتر هاشم نیکومرام

مدیریت مالی استاد تمام ، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

nikoomaramsrbiau.ac.ir

مدیر داخلی

کاظم عبدی برزگر

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی کارمند دانشکده مدیریت و اقتصاد

roodposhti.rahnamagmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین اعتمادی

حسابداری دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس

etemadihmodares.ac.ir

دکتر مهدی تقوی

اقتصاد استاد تمام ، دانشگاه علامه طباطبایی

taghavi2009yahoo.com

دکتر رضا تهرانی

مدیریت مالی دانشیار ، دانشگاه تهران

rtehraniut.ac.ir

دکتر یحیی حساس یگانه

حسابداری دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

yahya_yeghanehyahoo.com

دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

ریاضی استاد تمام ، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

hosseinzadeh_lotfiyahoo.com

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

مدیریت مالی-حسابداری استاد تمام ، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

roodposhti.rahnamagmail.com

دکتر عباس طلوعی اشلقی

مدیریت صنعتی استاد ، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

toloiesrbiau.ac.ir

دکتر هاشم نیکومرام

مدیریت مالی استاد تمام ، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

nikoomaramsrbiau.ac.ir

دکتر فرشاد هیبتی

مدیریت مالی استادیار ، پژوهشکده امور اقتصادی ودارایی

f.heibatieri.ir