درباره نشریه

عنوان نشریه:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
 صاحب امتیاز:دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات دانشکده مدیریت و اقتصاد 

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

این مجله از تابستان 1387(تیرماه) به صورت فصلنامه و متوالی منتشر می شود.
مدیر مسئول:دکتر مهدی تقوی


 سردبیر:دکتر هاشم نیکو مرام


مدیر داخلی: کاظم عبدی برزگر ایمیل: Farshadabdi59@gmail.com

اهداف مجله
انتشار وتوسعه علمی ، تخصصی وکاربردی در زمینه دانش مالی وگرایش های آن
کمک به ارتقاء وتعمیق سطح دانش در زمینه های مورد نظر مجله
 

محورهای موضوعی فصلنامه 
 روش های سنجش عملکرد مالی
بازارسرمایه وپول 
تحلیل اوراق بهادار
 مدل سازی مالی
مدیریت ریسک وروشهای سنجش آن
تجزیه وتحلیل مالی

این مجله از شماره بهار 89
دارای رتبه علمی - پژوهشی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
می باشد