دوره و شماره: دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1388، صفحه 1-172 

مقاله پژوهشی

پیش بینی منابع نقدینگی بانک ها (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)

صفحه 1-28

دکتر احمد یزدان پناه؛ زهرا عباسی پشتهانی