دوره و شماره: دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، دی 1388، صفحه 1-146 

مقاله پژوهشی

راهکارهای پیش‌گیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده*

صفحه 1-24

دکتر یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد طهماسبی بلداجی؛ نرگس خاکی


رابطه بین اندازه شرکتها و هزینه های سیاسی

صفحه 41-61

دکتر احمد یعقوب نژاد؛ نعمت اله جوادی


بررسی رابطه بین هموارسازی سود و سود ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه ای در ایران

صفحه 86-105

دکتر زهرا پورزمانی؛ دکتر آزیتا جهانشاد؛ فرامرز صفائی کویشاهی