دوره و شماره: دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تیر 1390، صفحه 7-241 
کیفیت سود و هزینه سرمایه

صفحه 183-215

هاشم نیکومرام؛ پیمان امینی