دوره و شماره: دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، مهر 1390، صفحه 9-206 
بررسی تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ایران

صفحه 125-143

ابراهیم عباسی؛ بهروز ابراهیم‌زاده رحیملو؛ فروهر فردوسی