دوره و شماره: دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، زمستان 1390، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر درصد تغییرات سود سهام پرداختی بر رشد سود آتی

صفحه 1-14

آزیتا جهانشاد؛ محمدرضا عسگری؛ وحید اسدی کلی