دوره و شماره: دوره 5، شماره 3(پیاپی 15)، آذر 1391، صفحه 1-160 
کاربرد نظریة ترجیحی در تأمین مالی

صفحه 31-46

رضوان حجازی؛ هاشم ولی پور؛ مهرنوش سیامر