دوره و شماره: دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، اسفند 1391، صفحه 1-160 
تاثیر رقابتی بودن بازار محصول بر هزینه های نمایندگی

صفحه 13-28

امید پورحیدری؛ امیر سروستانی؛ رحمت اله هوشمند