دوره و شماره: دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، خرداد 1391، صفحه 1-130 

مقاله پژوهشی

تاثیر اطلاعاتی سود بر قیمت و بازده دوره نگهداری سهام

صفحه 1-19

فرزین رضایی؛ سکینه سلیمانی راد


تاثیر سوگیری شناختی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام

صفحه 65-81

هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد هیبتی؛ شهره یزدانی