دوره و شماره: دوره 7، شماره 3(پیاپی 23)، مهر 1393، صفحه 1-132 

مقاله پژوهشی

بررسی امکان به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت

صفحه 1-11

زهرا جعفرزاده؛ مجید زنجیردار؛ مهدی کریمی تبریزی