دوره و شماره: دوره 7، شماره 2(پیاپی 22)، تیر 1393، صفحه 1-109 
ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام

صفحه 77-91

علی اکبر نیکواقبال؛ نادیا گندلی علیخانی؛ اسماعیل نادری


بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران

صفحه 93-107

بهزاد فکاری سردهایی؛ اکبر میرزاپور؛ علی صیامی؛ مصطفی کجوری