دوره و شماره: دوره 7، شماره 1(پیاپی 21)، اردیبهشت 1393، صفحه 1-101 
تحلیل محتوای نشریات علوم مالی دارای رتبه علمی-پژوهشی ایران و مقایسه با نشریه financeآمریکا

صفحه 71-86

فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ مریم کاویان