دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 1-171 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر راهبری شرکتی برریسک مالی شرکت های هلدینگ صنعتی

صفحه 1-9

سعید خدامرادی؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی


5. صکوک منفعت و پوشش ریسکهای مترتب بر آن

صفحه 63-77

تقی ترابی؛ سمانه طریقی؛ عبداله دریابر؛ پیمان تاتایی