دوره و شماره: دوره 16، شماره 59، آبان 1402، صفحه 1-173 

مقاله پژوهشی

بانکداری باز در عصرتحول دیجیتال: رویکرد نظری و تحلیل رفتاری

صفحه 1-21

10.30495/jfksa.2023.23062

شادی اویارحسین؛ عباس طلوعی؛ رضا رادفر؛ علی رضا پورابراهیمی


تمایزات بنیادین قبض انبار با اسناد تجارتی در مفهوم اخص

صفحه 40-49

10.30495/jfksa.2023.23064

نعیم علی نقی؛ اسماعیل عباسی؛ مهدی منتظر؛ مرتضی شهبازی نیا؛ حیدر حسن زاده


ارائه مدل سیاست گذاری فارنزیک بانکداری الکترونیک

صفحه 50-75

10.30495/jfksa.2023.23065

افشین خدامرادی؛ علیرضا پورابراهیمی؛ محمدعلی افشار کاظمی


تبیین رابطه غیرخطی شاخص مداخله بانک مرکزی و سودآوری بانک‌های تجاری با درنظرگرفتن ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور

صفحه 140-159

10.30495/jfksa.2023.23083

اعظم سادات اطیابی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ منیژه هادی نژاد؛ غلامرضا گرایی نژآد