دوره و شماره: دوره 16، شماره 58، مرداد 1402، صفحه 1-170 

مقاله پژوهشی

ارزیابی و تحلیل تطبیقی اوراق مضاربه براساس موازین فقه شافعیه و امامیه

صفحه 1-17

10.30495/jfksa.2023.22607

عبدالعزیز میرانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ سید عباس موسویان؛ مهدی معدن چی زاج؛ محمد عادل ضیائی