دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، اسفند 1401، صفحه 1-150 
مدلسازی مفهومی تاب‌آوری مالی صنعت هتلداری در شرایط بحران

صفحه 66-83

10.30495/jfksa.2023.21898

سیده مریم ابوالحسنی کومله؛ محمدحسن قلی زاده؛ مهدی مشکی