دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، آذر 1401، صفحه 1-145 
همزمانی قیمت سهام بر پایه عدم قطعیت در سیاست‌های پولی

صفحه 15-32

10.30495/jfksa.2022.21082

سعید صالحی؛ نرگس یزدانیان؛ هدی همتی؛ سیدعلیرضا میرعرب بایگی