دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، شهریور 1401، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

ارائه مدل کمی سکوی اجتماعی معاملاتی در بازار سرمایه ایران

صفحه 1-22

10.30495/jfksa.2022.20586

شاهین احمدی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ حمیدرضا کردلویی؛ مهدی معدنچی زاج؛ شادی شاهوردیانی