دوره و شماره: دوره 15، شماره 53، خرداد 1401، صفحه 1-188 
شناخت و کارکرد قبض انبار در حقوق ایران و تطبیق با قانون تجارت ایالات متحده آمریکا

صفحه 51-62

10.30495/jfksa.2022.20212

نعیم علی نقی؛ اسماعیل عباسی؛ مهدی منتظر؛ مرتضی شهبازی نیا؛ حیدر حسن زاده


ارائه مدل علّی ریسک‌های صکوک در ایران

صفحه 123-137

10.30495/jfksa.2022.20217

زینب آهنگر؛ نوروز نوراله زاده؛ رویا دارابی