دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، زمستان 1400، صفحه 1-160