دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، پاییز 1400، صفحه 1-190