دوره و شماره: دوره 14، شماره 49، بهار 1400، صفحه 1-192 
4. شناسایی بحران بانکی با استفاده از شاخص استرس بانکی در اقتصاد ایران(مدل عاملی پویا)

صفحه 57-74

ثمینه قاسمی فر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ شمس الله شیرین بخش؛ میرحسین موسوی؛ اعظم احمدیان


7. ارائه مدل پیشنهادی پیش‌بینی پایداری مالی شرکت با استفاده از روش اکونوفیزیک

صفحه 101-116

مولود سلیمانی؛ فائق احمدی؛ محمدحسین رنجبر؛ حمیدرضا وکیلی فرد


10. برآورد احتمال نکول تسهیلات اعطایی به اشخاص حقوقی در موسسات سپرده پذیر غیربانکی

صفحه 149-162

شادانلو عامری سیاهویی؛ حمیدرضا کردلویی؛ سید محمد عبداللهی کیوانی