دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، اسفند 1399 
ارزیابی عملکرد بنگاه های سرمایه گذاری تحت عدم قطعیت

صفحه 35-46

پژمان پیکانی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ عمران محمدی؛ رضا تهرانی


مدل اقناع‌گری مدیرعامل در افشای اطلاعات مالی

صفحه 77-104

محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان؛ عباس بی نیاز؛ داود حسن پور


پیش‌بینی نوسانات قیمت سهم و احتمال وقوع بازده‌های حدی

صفحه 121-134

فلور قرشی؛ قدرت الله امام وردی؛ سیده محبوبه جعفری؛ علی باغانی؛ یداله نوری فرد


ارایه مدلی برای ایجاد پرتفوی هوشمند با استفاده از الگوی فیلتر کالمن و توابع کِلی

صفحه 181-198

رضا منصوریان نظام آباد؛ نادر رضائی؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ احمد پویانفر؛ علی عبدالهی