دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، تیر 1399، صفحه 1-221 
پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از روش‌های توسعه‌یافته مبتنی بر روش گری و تحلیل فرکتال

صفحه 15-24

سعید امامی کوپائی؛ شیوا زمانی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ محمدرضا شاه نظری


شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت فرایند ادغام و تملیک در شرکت‏های ایران

صفحه 137-158

سیدمحمدعلی صدری طبایی زواره؛ احمد خدامی‌پور؛ مهدی بهار مقدم