دوره و شماره: دوره 6، شماره 4(پیاپی 20)، زمستان 1392 
6. تاثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت

صفحه 79-89

زهرا پور زمانی؛ احسان رضا خریدار