دوره و شماره: دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، شهریور 1392 
طراحی مدلی برای قیمت گذاری بلوک های کنترلی سهام

صفحه 71-84

حسین اعتمادی؛ طوبی دهقانی؛ عادل آذر؛ علی اصغر انواری رستمی


رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سریهای زمانی مالی

صفحه 97-114

سید محمد سیدحسینی؛ مسعود باباخانی؛ سید محمد هاشمی نژاد؛ سید بابک ابراهیمی


بررسی ضریب واکنش به سود در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 115-123

حمیدرضا وکیلی فرد؛ علی سعیدی؛ اکبر افتخاری علی آبادی