دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 1-195 

مقاله پژوهشی

3. ناهمسانی شرطی نمایی(E-Garch) در مدل سازی نوسانات مبتنی بر معاملات اختلال زا

صفحه 23-35

عبدالمجید عبدالباقی؛ سیاوش صبور؛ مریم باقری رفیع