دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، تیر 1397، صفحه 1-175 
طراحی و کالیبراسیون یک مدل DSGE کینزین جدید با پویایی بازار سهام در اقتصاد ایران

صفحه 57-75

احمد صلاح منش؛ سیدعزیز آرمن؛ ابراهیم انواری؛ عبداله پورجوان