دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، دی 1396، صفحه 1-141 

مقاله پژوهشی

استخراج ریاضی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در چارچوب حسابداری ذهنی

صفحه 1-12

محمدرضا اولی؛ هاشم نیکومرام؛ آزیتا جهانشاد؛ زهرا پورزمانی