دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، دی 1395، صفحه 1-121 
تاثیر انحراف نرخ ارز موثر واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران کاربردی از رهیافت BEER

صفحه 95-113

علیرضا کازرونی؛ زانا مظفری؛ مریم کریمی کندوله؛ مسلم امینی