دوره و شماره: دوره 9، شماره 29، فروردین 1395، صفحه 1-134 

مقاله پژوهشی

بررسی مدل گوردون با رهیافت شبکه ی عصبی

صفحه 1-16

شهناز مشایخ؛ نهاله حیاتی


کشف دستکاری قیمت سهام با استفاده از تحلیل ممیزی خطی و تحلیل ممیزی درجه دوم

صفحه 17-39

محمدحسین پوست‌فروش؛ علیرضا ناصر صدرآبادی؛ محمود معین‌الدین


آزمون وجود حباب و رفتار انفجاری در بازار سهام ایران

صفحه 111-125

کاظم بیابانی خامنه؛ سعید خزایی؛ امیرحسین افشاریان