دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، دی 1394، صفحه 1-152 

مقاله پژوهشی

بررسی معاملات پربسامد و تأثیر آن بر نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-26

مونا عسگری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمدعلی عبدالوند