دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، مهر 1394، صفحه 1-142 

مقاله پژوهشی

تاثیر حکمرانی خوب بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-13

سیدعبدالمجید جلایی؛ هدیه میر؛ اکبر رحیمی پور