بررسی رابطه میان بیوریتم سهام داران و خطای تصمیم گیری مالی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی واحد ملایر

چکیده

تصمیم گیری یکی از عوامل مهم مدیریتی در سازمان است و مدیرانی که در اخذ تصمیمات بهینه موفق عمل کنند، می‌توانند راهنمایی در جهت حرکت به سوی موفقیت خود و سازمان خود باشند. این پژوهش به بررسی چرخه‌های بیوریتم موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.در این پژوهش چرخه‌های فیزیکی،احساسی،ادراکی و حس ششم بعنوان چرخه‌های بیوریتم و مولفه‌های اثر تقابل یا مقایسه، تعهد، سوگیری اطلاعات، اثر اطمینان کاذب، سوگیری شناختی و اثر کمیابی نیز مولفه‌های خطای تصمیم گیری مالی می باشند. در این پژوهش روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و جامعه آماری شامل سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 384 مشخص شد و پرسشنامه بین افراد توزیع شد.میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 88 درصد بدست آمد. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن صورت گرفت که بر اساس آن همبستگی بین چرخه‌های فیزیکی و حس ششم با خطای مالی تصمیم گیری تایید شد.در نهایت برای پاسخ دادن به سوال اصلی پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری به بررسی ارتباط بین مولفه‌های خطای تصمیم گیری و چرخه‌های بیوریتم پرداختیم که بر اساس آن مشخص شد چرخه بیوریتمی 33 درصد منفی بر خطای تصمیم گیری موثر است.به منظور رتبه بندی مولفه‌های خطای تصمیم گیری از آزمون فریدمن استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


*      سعادت، اسفندیار(1369)،" نقدی بر مدل کمی تصمیم‌گیری"، دانش مدیریت، شماره 9 و 10، تابستان و پاییز 1369، صص.22-42.
*      سنجری، احمدرضا (1388) روش‌های تحقیق در مدیریت. تهران: مهرگان قلم.
*      شجری. هوشنگ (1391)."شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران."پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،شماره53 خرداد و تیر 91.
*      شریفی، پاشا. شریفی، حسن(1388) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، سخن،چاپ دوم.
*      شهرآبادی، ابوالفضل، سوسفی، راحله (1386)، مقدمه‌ای بر مالیه رفتاری، ماهنامه بورس، شماره6
*      Archer,Ernest R.(1980);”How to make a business decision:A analysis of theory and practice”;Management Review,No,69(feb.1980),pp.54-61.
*      Blai, Borsi(2005);”Eight steps to successful problem solving”;Supervisory Management,Jan,2005.pp-9.
*      Bhargava,J.n.(1993);Economics of information management;jamper;Arihant Publishing house,1993,pp 62-50.
*      Carol Jean Gruenewald Morganti(1983).”The Effects of Biorhythm cycles of labor onset.time of delivery and outcome of pregnancy” a thesis submitted to the faculty of the university of utah in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science.
*      Cohen,M.D,J.G.March, J,P,Olsen(1962);”A Garbage Can Model of organizational Choice”,Administrative Science Quarterly,March,pp.1-26.
*      Dehghan,A.M.(2006) Mental Factors that influence the individuals intention to invest on stock Exchange Tehran Stock Exchange.NO26.
*      Epstein,M.J(1994).Social disclosure and the individual investor.Accounting Auditing Accountability Journal,4.pp94-109.
*      Forester ,J(1984);”Bounded Rationality and the politics of muddling through”.public administration Review,Jan-feb.1984,pp23-31.
*      Hammond,John S,Ralph L.Keeney (2001).
*      James,march(2004);”BOUNDED rationaly ambiguty and engineering of choice’in journal of economics,vol9,2004,pp58-608.
*      Khoshnod,A.A(2006),Different type of stocks analysis in the money stock information press.
*      Lebaron,D.farrelly,G(1992)Facilitating a dialogue on risk: Aquestionare Approach,Financial Analysts journal.
*      Lewellen,W.G.Lease.R.C(1998).PATTERNS OF investment strategy and behavior among individual investor, journal of bussines.
*      Lowler ,Edward erode,john grant(1986);information and control organizations;California.
*      Safarzadeh h.Haghshenas,f.(2014)”The Effects of Biorhythms cycles on the emploees job performance”,international journal of basic sciences and applied research.vol3.111-128.
*      Simon,Herbert(1988);Administrative behavior,new york.free press.p.241.
*      Thommen .G.S(2008)”Biorhythm”,New york,universal publ,2008.psychiato,35.41-46.
*      Tamimi,H.(2006);Factors infuaencing  individual investor bahavior,an empirical study of the uae financial markets.
*      Vazifedust hossein,Alizadeh,A(2013)”Study of biorhythm cyclesthat influence on decision qualities of investment managers in mutual fund of the iranian capital market