سنجش دستکاری قیمت ها با استفاده از مدل های تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

2 استادیار دانشگاه یزد

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

در این مقاله از مدل تحلیل ممیزی درجه دوم ) QDF ) 1 و مدل هیبریدی الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه
عصبی مصنوعی ) ANN-GA ) 2 برای تخمین دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده
است. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش غربالگری، نمونه ای به حجم 543 شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به شاخص های قیمت و بازده نقدی ) TEDPIX (، قیمت پایانی،
نوسان قیمت پایانی و حجم معاملات در بازه زمانی سال های 1531 تا 1531 گردآوری گردید. سپس با
به کارگیری آزمون وابستگی دیرش و آزمون سلسله و با استفاده از متغیر قیمت و بازده نقدی، شرکت های منتخب
به دو دسته دستکاری قیمت شده و دستکاری قیمت نشده تقسیم شدند. سپس با بررسی نمودار روند تغییرات
شاخص قیمت و بازده نقدی و حجم معاملات در مورد شرکت های دستکاری قیمت شده، تاریخ شروع دستکاری
قیمت تعیین گردید. در گام بعدی، با استفاده از تابع تحلیل ممیزی درجه دوم ) QDF ( و همچنین الگوریتم ژنتیک
بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی و با استفاده از متغیرهای قیمت پایانی، نوسان قیمت پایانی و حجم معاملات و با
به کارگیری اطلاعات یک سال قبل از شروع دستکاری قیمت سهام برای شرکت های دستکاری قیمت شده و
اطلاعات چهار ساله برای شرکت های دستکاری قیمت نشده، مدل هایی برای پیش بینی دستکاری قیمت سهام
طراحی گردید. در پایان توانایی پیش بینی مدل ها مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، توانایی
پیش بینی مدل تحلیل ممیزی درجه دوم نسبت به مدل الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی بهتر
می باشد.

کلیدواژه‌ها