ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک با تلفیق BSC و تحلیل شبکه ای فازی (مطالعه موردی در بانک پاسارگاد شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

چکیده

ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی، یک وظیفه مهم و حیاتی است. رویکرد کارت امتیازی متوازن،
یک چارچوب سنجش عملکرد است که با مجموعه ای از مقیاس های مالی و غیر مالی، نگاهی جامع به عملکرد
سازمان دارد . از جمله مهم ترین جایگاه استفاده از کارت امتیازی متوازن، بانک ها هستند که به عنوان قلب تپنده
اقتصاد کشور مطرح می باشند. در این پژوهش ابتدا شاخص های ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک بانک
پاسارگاد براساس پیشینه پژوهش جمع آوری شده است و بانظرسنجی از خبرگان بانک پاسارگاد شهر تهران در
قالب پرسشنامه، 73 شاخص به عنوان شاخص نهایی انتخاب شده اند. با نظر خبرگان شاخص ها دسته بندی شده
و شاخص های نهایی در مناظر کارت امتیازی متوازن، جانمایی شدند. برای تعیین وزن مناظر و شاخص ها، از
فرآیند تحلیل شبکه ای فازی استفاده شده است و درنهایت به اولویت بندی شاخص ها، پرداخته شده و مناظر و
شاخص ها با توجه به اهمیت اولویت بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها