ارزیابی سودآوری تحلیل بنیادی با ارائه مدلی برای ساخت متغیر قدرت بنیادی با استفاده از تحلیل عاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

سهامداران برای سرمایه گذاری باید سهامی را انتخاب کنند که ثروت آنان را به نحو بهینه در آینده افزایش دهد.
پژوهش حاضر با طراحی یک متغیر کلی از تلفیق مدل های مختلف تحلیل بنیادی با نام قدرت بنیادی به تحلیل
رابطه قدرت بنیادی سهام و بازده واقعی آن می پردازد. هدف این پژوهش، برآورد بهترین ارزش ذاتی سهام برای
سرمایه گذاری است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 53 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در
سه صنعت منتخب محصولات شیمیایی، فرآورده های نفتی و فلزات اساسی طی سال 2531 بر اساس پیش
بینی های سود هر سهم در هر فصل مورد بررسی قرار گرفته است. برای تولید قدرت بنیادی از تحلیل عاملی و
برای ارزیابی سودآوری قدرت بنیادی تولید شده از ضریب همبستگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که
قدرت بنیادی حاصل از تجمیع مدل ضریب قیمت به سود ) P/E ( و مدل ارزش افزوده اقتصادی ) EVA ( رابطه
مثبت و معناداری با بازده هفتگی و ماهانه دارد. ضمناً استفاده از قدرت بنیادی حاصل از تجمیع مدل گوردن
( GM ( و مدل تنزیل وجوه نقد آزاد سهامداران ) FCFE ( برای سرمایه گذاری هفتگی و ماهانه سودآوری چندانی
ندارد.

کلیدواژه‌ها