بررسی تأثیر عامل حساسیت سهامداران، ویژگی های سهام شرکت ها و اثر مومنتوم بر بازده سهام و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی مدیریت مالی، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

در پژوهش حاضر، تأثیر عامل حساسیت سهامداران، ویژگی های سهام شرکت ها و اثر مومنتوم بر بازده سهام و عملکرد
مالی شرکت ها طی دوره 6831 الی 6831 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. جامعهی آماری مورد مطالعه این پژوهش،
شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران هستند. برای آزمون فرضیهها از رگرسیون خطی استفاده شده
است.
تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و در آن تأثیر عامل حساسیت سهامداران، ویژگی های سهام شرکت ها و اثر مومنتوم
بر بازده سهام و عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. در تحقیق حاضر برای ارزیابی حساسیت
سهامداران از شاخص EMSI استفاده شده است.
یافته ها: محاسبه شاخص حساسیت سهامداران نشان داد که سرمایه گذاران طی دوره تحقیق، ریسک گریزی بسیار
زیادی) 84.73 %( را از خود نشان داده اند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که عامل حساسیت سهامداران، نسبت ارزش
دفتری به ارزش بازار شرکت ها، اندازه شرکت ها و نوسانات سهام شرکت ها تأثیر معنی داری بر بازده سهام شرکت ها دارند.
با بررسی تأثیر عامل حساسیت سهامداران، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها، اندازه شرکت ها، نوسانات سهام
شرکت ها و اثر مومنتوم بر شاخص های عملکرد تحقیق به این نتیجه رسید که:
)6 حساسیت سهامداران، اندازه شرکت ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیر معنی داری بر بازده دارایی های
شرکت ها دارند.
)1 اندازه شرکت ها، نوسانات سهام شرکت ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیر معنی داری بر بازده حقوق
صاحبان سهام شرکت ها دارند.
)8 اندازه شرکت ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیر معنی داری بر نسبت کیو توبین شرکت ها دارند.
)7 حساسیت سهامداران، اندازه شرکت ها، نوسانات سهام شرکت ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیر معنی
داری بر نسبت قیمت سهام به سود شرکت ها دارند.

کلیدواژه‌ها