ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

2 استاد اقتصادسنجی و آمار اجتماعی بخش اقتصاد دانشگاه سمنان

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.
بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،
ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده از
این ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدین
ترتیب به یک الگوی مناسب برای پیشبینی نوسانات شدید دست یافت. با توجه به معیارهای انتخاب الگوی
AIC و BIC ، مدل رژیم چرخشی مارکوف با توزیع جی ای دی، بهترین مدل برای پیشبینی نوسانات در بازار
سهام تهران است. بر اساس این الگو، در این مقاله الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام
تهران ارائه شده است. با دستیابی به چنین الگویی می توان سیاست هایی را برای جلوگیری از وقوع چنین نوساناتی
اتخاذ کرد و امنیت سرمایه گذاری در بازار سهام تهران را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها