ارائه مدلی پویا جهت قیمت گذاری معاملات آتی برای دارایی با سود نقدی معین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مهندسی مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

برای تجزیه و تحلیل سیستم ها، روش های متفاوتی وجود دارد. یکی از روش های نوین و بسیار موثر در
این زمینه تفکر سیستمی می باشد. میتوان این گونه بیان کرد که رویکرد سیستمی، مدعی ارائه روشی برای
برخورد اصولی تر با پیچیدگی های دنیای کنونی است. در واقع رویکرد System Dynamics عبارت است از ارائه
مدلی پویا از یک فرآیند در دنیای واقعی و تجزیه و تحلیل عوامل مربوط به آن مدل به صورت سیستماتیک، یعنی
نشان دهنده تاثیر تغییرات هر عامل تاثیرگذار در هر لحظه بر کل سیستم می باشد. در این مقاله ابتدا با بررسی
عوامل مختلف تاثیرگذار روی قیمت آتی دارایی که شامل سود نقدی است، مدلی پویا ارائه شده و نحوه قیمت
گذاری و فرصت های آربیتراژگری برای استفاده از عدم قیمت گذاری صحیح شبیه سازی میشوند. سپس با
ارائهی سناریوهایی، تاثیر تغییرات عوامل مختلف اثرگذار بر سیستم و فرصت های آربیتراژگری که حاصل از این
تغییرات میباشند، بررسی می شوند.

کلیدواژه‌ها