مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

2 کارشناس ارشد مهندسی مالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

بازنگری و بهینه ­سازی مداوم سبدهای ردیاب شاخص به گونه­ای که همواره بتوان به پیگیری دقیق شاخص اطمینان داشت امری دشوار و پیچیده است. علاوه بر آن توجه به هزینه­ های معاملاتی نیز اجتناب ناپذیر است. این مقاله، مدلی جهت بهینه ­سازی مساله سبد ردیاب شاخص و روش حلی بر اساس الگوریتم ژنتیک تکاملی را ارائه می­نماید. مدل پیشنهادی، یک مدل دوهدفه است که به دنبال حداقل نمودن خطای ردیابی و همچنین حداقل کردن هزینه­ های معاملاتی می­باشـد. از آنجا که مدل پیشنهادی یک مدل چندهدفه بودهو دارای پیچیدگی محاسباتی (NP-hard) می‌باشـد و توابع هدف در تعارض با یکدیگـر هستنـد، الگوریتم­ های ژنتیک تکاملی مرتب­سازی نامغلوب و رتبه­ بندی نامغلوب برای حل مدل،مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین شاخص فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران در سال 1391 به عنوان شاخص مورد نظر جهت پیگیری و بازنگری در این مقاله نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها