توالی، منشاء نوسانات اختصاصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت مالی استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی منشاء توان توضیح تغییرات بازده سهام توسط نوسانات اختصاصی از طریق
مداقه بازده راهبرد توالی )مومنتوم( است. به بیان دیگر، یکی از توضیحات ارائه شده بابت چرایی سودآوری
سرمایه گذاری مبتنی بر نوسانات اختصاصی، مبنی بر واکنش کمتر از اندازه نسبت به اطلاعات خاص شرکت و
بروز توالی متعاقب آن آزمون می شود. لذا رابطه توالی و نوسانات اختصاصی از طریق رویکردهای "تحلیل
پرتفوی" و "رگرسیون فاما مک بث" آزمون می گردد. -
نتایج پژوهش که در نمونه ای متشکل از 031 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 0331 تا 0319
صورت گرفته، نشان می دهد بازده راهبرد سرمایه گذاری مبتنی بر نوسانات اختصاصی، برای سهامی که از توالی
بالاتری برخوردار است، بیشتر می باشد. لیکن، توان توضیحی نوسانات اختصاصی در صورت احتساب توالی،
سلب نمی گردد. لذا نمی توان ادعای انتساب منشاء رابطه نوسانات اختصاصی و بازده سهام به توالی را تایید نمود.

کلیدواژه‌ها