تاثیر راهبری شرکتی برریسک مالی شرکت های هلدینگ صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شاهد

چکیده

شرکت های هلدینگ یکی از محرک های اصلی در توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشوری هستند.تاثیر
راهبری شرکتی از ابعاد مختلف در واکاوی عملکرد این بنگاهها قابل تشریح و تبیین است. تامین مالی به عنوان
موضوع مرتبط در اجرای برنامه های توسعه ای از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این تحقیق بررسی
ارتباط بین راهبری شرکتی و ریسک مالی شرکت های هلدینگ صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1931 است. برای سنجش راهبری شرکتی از معیارهای تمرکز مالکیت، مالکیت سهامداران نهادی، - طی دوره 1931
تعداد اعضای هیات مدیره و استقلال هیات مدیره و برای سنجش ریسک مالی از نسبت بدهی استفاده نموده ایم.
جامعه و نمونه آماری این تحقیق شامل 39 شرکت هلدینگ فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می
باشد. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از معادله رگرسیون چندگانه انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که
از میان مکانیزم های راهبری شرکتی فقط مالکیت سهامداران نهادی بر ریسک مالی تاثیر معنادار داشته که این تاثیر
نیز معکوس است.تمرکز خاص بر موضوع شرکت های هلدینگ نوآوری این تحقیق به حساب می آید.

کلیدواژه‌ها