بررسی توان پی شبینی مدل زاوگین و رویکرد ارزشیابی نسبی جهت ارزیابی ورشکستگی شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ورشکستگی شرکتها یکی از راههایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره
گیری از فرصتهای سرمایه گذاری می شود . ما در این تحقیق به بررسی توان پیش بینی
مدل زاوگین در ارزیابی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
و بررسی رابطه همبستگی بین احتمال ورشکستگی و نسبتهای رویکرد ارزشیابی نسبی (p/eو p/cfو p/bvو p/s) پرداختیم؛ در نهایت مدل زاوگین را با استفاده از نسبت های رویکرد ارزشیابی نسبی برازش نمودیم . جهت انجام تحقیق یک دورة 5 ساله (از سال 1385-1381) مد نظر بود، که از داده های سال 85 به عنوان داده های شاهد استفاده شد 
و جامعة مورد بررسی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود . بدلیل
اینکه مدل زاوگین بر اساس محیط فعالیت و ساختار اقتصادی شرکتهای خارجی تدوین
شده بود، با استفاده از شرکتهای موجود در جامعة آماری (شامل 879 مشاهده ) تعدیلات
انجام شد تا مدل با محیط شرکتهای ایرانی سازگار شود . از بین 7 متغیر مدل زاوگین در
نهایت 4 متغیر که اثر معنی داری بر تفکیک بین دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته
داشتند، انتخاب و مدل به وسیله آنها برازش شد . پس از انجام بررسی هایی مبنی بر
مناسب بودن مدل برازش شده، به منظور بررسی توانایی و کارایی مدل با استفاده از داده 
های خارج از مدل، مدل برازش شده با داده های سال 85 ش امل 119 شرکت مورد بررسی
قرار گرفت . پس از اطمینان از صحت مدل، رابطه بین احتمال ورشکستگی و نسبتهای
رویکرد ارزشیابی نسبی مورد آزمون قرار گرفت . نتایج بررسی نشان داد که رابطة معنی
داری بین احتمال ورشکستگی و رویکرد ارزشیابی نسبی وجود دارد . در نهایت مدل
زاوگین با استفاده از نسبتهای رویکرد ارزشیابی نسبی برازش شد، که نتایج نشان دهنده بالا رفتن دقت مدل در صورت بکارگیری نسبت P/S به همراه نسبتهای مدل زاوگین می باشد

کلیدواژه‌ها