ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در نظام بانکی، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی نظیر لیزینگ از
جمله اهداف مهم تلقی می شود. اندازه گیری ریسک اعتباری از جمله مهم ترین مولفه
های موثر بر تصمیم گیری کار آمد و موثر مدیریت بانکی و تسهیلات اعتباری است.
مقاله حاضر سعی در اندازه گیری ریسک اعتباری دارد و در این راستا، مدل مورد
استفاده انجمن لیزاروپ 3 ( فدراسیون انجمن های ملی لیزینگ کشورهای اروپایی ) به کار
گرفته شده است . طبق این مدل ابتدا توزیع زیان مربوط به ه ر بخش را تشکیل می دهیم .
99,9 ام در هر یک از این توزیع ها نشانگر ریسک اعتباری بخش مربوطه خواهد صدک 4
بود. یافته های تحقیق نشان دادند که بین مدت قراردادهای اجاره و ریسک اعتباری رابطه
مستقیم وجود دارد و همچنیین ریسک اعتباری بخش های مختلف اقتصادی بطور قابل
ملاحظه ای متفاوت می باشد

کلیدواژه‌ها