تبیین رابطه ریسک و نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از مدل شرطی قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAMP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در بازار سرمایه سرمایه گذار به تناسب ریسکی که متحمل می شود ،بازده دریافت می
کند و برای سنجش ریسک و برآورد نرخ بازده مورد انتظار معمولا از مدل هایی نظیر مدل
شارپ 4 و مدل استراد ا 5 و با محاسبه بتای سنتی 6 و بتای کاهشی 7 استفاده می گردد.یافته این
تحقیق حکایت از بی کفایتی هر دو مدل در بورس اوراق بهادار تهران دارد و مدل پیشنهادی محققین مدل شرطی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای کاهشی CD-CAPM می باشد.پژوهش حاضر از نظر هدف ازنوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت وروش، تحقیقی همبستگی محسوب می شود وجامعه آماری مورد مطالعه حدود 85 شرکت بورسی در 23 گروه صنعتی در قلمرو زمانی 1385-1381 را شامل می گردد . یافته های تحقیق نشان می دهد ، در دوره زمانی اشاره شده ،صرف ریسک عامل تعیین کننده ای در تبیین تغییرات نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بوده است و بین بتای کاهشی و بازده مورد انتظار رابطه شرطی وجود داشته واز این رو برای تبیین رابطه بین ریسک وبازد ه می باید به جهت بازار توجه نمود..

کلیدواژه‌ها