تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانک های دولتی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با بانک های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از بنگاه ها یی که نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه ایفا می
نمایند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می باشند . در نظام اقتصادی هر فعالیتی که
مستلزم کسب سرمایه ومنابع مالی باشد بی تردید به دخالت بانکها وموسسات مالی نیازمند
است. استفاده بهینه از منابع بانکها و بهبود کارایی این نهادها، مستلزم سنجش کارایی
عملیات بانکها است . در این تحقیق به منظور مقایسه عملکرد مالی بانکهای تجاری دولتی جمهوری اسلامی ایران با بانکهای اسلامی کشور های حوزه خلیج فارس بر اساس شاخص های (CAMEL) به بررسی نسبتهای مالی بانکهای مورد مطالعه اقدام شده است . نهایتا پس از مقایسه میانگین ها در پایان نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای بهبود سیتم بانکی ارایه شده است . 

کلیدواژه‌ها