بررسی رابطه بین بتا و بازده و ثبات بتا در دوره های رونق و رکود در بورس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله رابطه بین بتا و بازده 144 شرکت در بورس تهران را در دوره های رونق و رکود (1385-1380) مورد بررسی قرار می دهد . نتایج برای 72 ماه نشان داد که بین بتا و بازده در دوره های رونق و رکود بازار رابطه معنی داری وجود ندارد . در دوره رونق از 144 شرکت 35 شرکت دارای بتای معنی دار بودند که از بین آنها بتای 34 شرکت با ثبات بود . در دوره رکود 36 شرکت دارای بتای معنی دار بودند که از بین آنها بتای 32 شرکت با ثبات بود . برای کل دوره 51 شرکت دارای بتای معنی دار بودند که بتای 45 شرکت باثبات بود . آزمون جمع تجمعی (Cusum) نشان داد که بتای همه 144 شرکت  در دوره رونق و رکود با ثبات است اما برای کل دوره ناپایدار است . همچنین آزمون والد (Wald) نشان د اد که بتای شرکت های کم ریسک و پر ریسک به مرور زمان به سمت بتای تعادلی بازار (B-1) میل می کند.

کلیدواژه‌ها